İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

FATİH ÖKÇE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 1. 1.GENEL AÇIKLAMALAR
 2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kişisel verisi işlenen gerçek kişilere (“İlgili Kişi”) Kanun’un 11. maddesiyle kişisel verilerinin işlenmesine dair belirli haklar tanınmıştır. Buna göre;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7 nci maddesi kapsamındaki şartlar ve özellikle ilgili kanun ve diğer mevzuat gereği işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesine ilişkin talep ile yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 3. 2.BAŞVURU YÖNTEMLERİ
 4. 6698 s. Kanun m. 13/1 uyarınca; veri sorumlusu olan Fatih Ökçe Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@fatihokce.com.tr mail adresine gönderilecek ileti veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen/belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan Şirketimizden talepte bulunabilir. Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu İlgili Kişi Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak: İlgili Kişi’nin şahsen başvurusuyla, noter vasıtasıyla, ilgili Kişi tarafından 5070 s. Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle yapılabilir. Yazılı ve elektronik posta yolu ile yapılacak başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”ne göre; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti; başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde talep edilecektir.

  İlgili Kişi Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

  Başvuru Yöntemi Adres Açıklama
  Şahsen Başvuru (İlgili Kişi’nin bizzat gelerek kimliğini tesvik edici belge ile başvurması) İkitelli Atatürk Bulvarı Eski Turgut Özal Caddesi No:1/1 Başakşehir/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Noter Vasıtasıyla Başvuru İkitelli Atatürk Bulvarı Eski Turgut Özal Caddesi No:1/1 Başakşehir/İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Güvenli Elektronik İmza fatihokce@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Elektronik Posta ile (ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak şartıyla) kvkk@fatihokce.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

ÜYE KURULUŞLAR

üye kuruluşlar fatih ökçe üye kuruluşlar fatih ökçe üye kuruluşlar fatih ökçe

MERKEZ :

İkitelli Atatürk Bulvarı
Eski Turgut Özal Caddesi
No: 1/1 Başakşehir
İSTANBUL

T: +90 212 698 19 00
F: +90 212 698 19 05
E: info@fatihokce.com.tr

Yasal Hükümlülükler :

İlgili Kişi Başvuru Formu
Çerez Politikası
Web Sitesi Aydınlatma Metni
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Yönetim Sistemleri Politikası

MAĞAZALAR / ŞUBELER :

Ankara
Gaziantep
Gedikpaşa
İran
İzmir
Merter
Ukrayna

T: +90 312 229 93 31
T: +90 342 235 69 60
T: +90 212 517 19 39
T: +98 912 177 44 05
T: +90 232 436 07 01
T: +90 212 637 36 82
T: +38 050 595 30 02